مقاله بررسي عوامل اصلي موثر بر جذب و آزادسازي آرسنيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله بررسي عوامل اصلي موثر بر جذب و آزادسازي آرسنيک :

تعداد صفحات:7

چکیده:

فرضیه های مهمی که برای حضور آرسنیک در آبهای زیر زمینی ارائه شدهاند شامل آزاد شدن آرسنیک از کانی های سولفیدی آرسنیک دار و احیا Fe(III) در اکسی هیدروکسیدهای آهن که از قبل بر روی سطح آن آرسنیک جذب شده بود، است.در اثر اکسیداسیون کانیهای سولفیدی آرسنیک دار ، آرسنیک آزاد می شود. همچنین اکسی هیدروکسیدهای آهن قادر به جذب سطحی مقادیر چشمگیری از آرسنیک می باشند که در اثر احیا میکروبی و در نتیجه تبدیل Fe(III) موجود در کانی ها به Fe(II) توانایی خود را از دست داده و آرسنیک از قبل جذب شده خود را در محیط رها میکنند. در این تحقیق عوامل موثر بر جذب از قبیل عوامل زمین شناسی، ساختاری، زیست محیطی منطقه pH، فعالیتهای میکروبی، پتانسیل احیا، نوع کانی و نحوه تشکیل آن ،ژئوشیمی و فرضیه های ارائه شده برای آزاد سازی ارسنیک مورد بررسی قرار گرفته است.

لینک کمکی