مقاله ايمني در طراحي و بهره برداري از نيروگاه هاي اتمي به منظور جلوگيري از مخاطرات بيولوژيکي و حفاظت از محيط زيست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله ايمني در طراحي و بهره برداري از نيروگاه هاي اتمي به منظور جلوگيري از مخاطرات بيولوژيکي و حفاظت از محيط زيست :

تعداد صفحات:16

چکیده:

تمامی فعالیت های صـنعتی باعـث بـروز تغییراتـی در محـیط اطراف خود می شوند . ایـن تغییـرات در زمـانی کـه از انـرژی هسته ای برای تولید برق استفاده می شود، به دلیل وجـود مـواد
رادیو اکتیو، از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردند . مقاله پیش رو به تشـریح کلـی اهـداف ایمنـی و روش هـای دستیابی به آنها در نیروگاه های اتمـی بـه منظـور حفاظـت از محیط زیست، کارکنان و عموم مردم مـی پـردازد و بیـان مـی نماید که طراحی کنونی نیروگاه های اتمـی قابلیـت و کـارائی لازم برای حفظ ایمنی سیستم های مختلف نیروگـاه ی را دارا بوده و کلیه سیستم ها و ساختمان ها را تحت پوشش قرار می دهد .
بر طبق طراحی نیروگاه های اتمی ، میزان مواد رادیو اکتیو آزاد شده به محیط همواره تحت مانیتورینگ و کنترل می باشـ ند تـا اینکه دز دریافتی کارکنان و مردم از حد دز مجاز تجاوز نکرده و کمترین میزان آلودگ ی را در محیط زیست بوجـود آورد . در این نوشتار همچنین استانداردهای حاکم بر ایمنی نیروگاه های هسته ای نیز مورد توجه قرار گرفته اند .

لینک کمکی