مقاله ساخت ماهيچه‌هاي سراميکي پايه کوارتز آلومينا زيرکونيا به روش قالبگيري تزريقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله ساخت ماهيچه‌هاي سراميکي پايه کوارتز آلومينا زيرکونيا به روش قالبگيري تزريقي :

تعداد صفحات:14

چکیده:

در ریخته گری پره های توربین جهت کاهش دما و سبک سازی آنها با استفاده از ماهیچه های سرامیکی مجراها یی جهت عبور هوا در پره ایجاد می شود . این ماهیچه ها باید خصوصیاتی از قبیل پایداری حرارتی، پایداری ابعادی، عدم واکنش با مذاب و استحکام کافی داشته باشند . در این تحقیق ساخت ماهیچه های سرامیکی با ترکیب کوارتزآلومینازیرکونیا بررسی شده است . پس از مخلوط کردن پودر سرامیکی و بایندر آل ی ( با ترکیب %85 پارافین، EVA %5 ، 5% اسید استئاریک، %5 پلی اتیلن سبک ) به نسبت های 86 به 14 درصد وزنی، در درجه حرارت مناسب، نمونه های استاندا رد به روش قالبگیری تزریقی تهیه شدند . نمونه های تهیه شده پس از عملیا ت بایندر زدایی در درجه حرارت و زمان های مختلف زینتر شدند . استحکام خمشی، درصد تغییر طول، تخلخل و دانسیته نمونه های زینتر شده در درجه حرارت های 1100 ، 1150 ، 1200 ، 1250 ، 1300 و 1400 درجه سانتیگراد و زمان زینت رینگ 4 ساعت اندازه گیری شدند . پس از تع یین دما ی بهینه ز ینترینگ نمونه ها در ا ین دما، نمونه ها در زمان های 2 ، 6 و 8 ساعت ن یز ز ینتر شدند . نتایج آزما یش ها نشان داد که خواص فیزیکی و مکان یکی این ماه یچه ها ارتباط مستق یم با مقدار فاز کر یستوبالیت حاصل از استحاله فاز ی کوارتز دارد . افزایش درجه حرارت زینترینگ ( تا دما ی 1250 درجه سانتیگراد ) بدلیل کاهش تخلخل و افزا یش دانس یته باعث افزا یش استحکام نمونه ها م ی گردد . تغییرات حجم ی ناش ی از تغ ییر فاز کوارتز به کر یستوبالیت و افزا یش تخلخل در دما ی بالاتر از 1250 درجه سانتیگراد عامل افت استحکام نمونه ها می باشد . افزایش زمان زینترینگ تاثیری بر استحکام ماهیچه ها ندارد. شرایط بهینه زینترینگ این ماهیچه ها، دمای 1250 درجه سانتیگراد و زمان 4 ساعت می باشد

لینک کمکی