مقاله اثر تنش آبي و کود نيتروژن بر عملکرد لوبيا در لاين اميد بخش D81083

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثر تنش آبي و کود نيتروژن بر عملکرد لوبيا در لاين اميد بخش D81083 :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

لیلا نصیر زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
ناصر مجنون حسینی – اعضائ هیات علمی دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج
علی احمدی – اعضائ هیات علمی دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش کم آبی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد لوبیای قرمز رقم امید بخش D81083 آزمایشی به صورت کرتهای نواری خرد شده درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در فصل زراعی 1386 انجام شد . فاکتورها شامل تنش آبیاری در 3 سطح (آبیاری کامل ، تنش خفیف خشکی به مدت 14 روز در مرحله رویشی و تنش خفیف خشکی به مدت 14 روز در مرحله زایشی) و فاکتور کودی شامل 4 سطح کود نیتروژن به مقادیر 0 ، 25، 50 و 75 کیلوگرم در هکتار بودند..نتایج حاصل نشان داد که تنش خفیف خشکی در هر دو مرحله رویشی و زایشی موجب کاهش عملکرد دانه لوبیا گردید و عملکرد دانه لوبیا در مرحله زایشی بیش از مرحله رویشی به رطوبت وابسته بود. همچنین اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد دانه لوبیا معنی دار بود . اثر متقابل تنش آبیاری و کود نیتروژن نشان داد که در آبیاری کامل بهترین مقدار کود 50 کیلوگرم و در زمان وقوع تنش آبیاری بهترین میزان کود نیتروژن 25 کیلوگرم در هکتار بود.

لینک کمکی