مقاله اثرات کم آبياري و سطوح مختلف کود پتاسه بر عملکرد علوفه و کارآيي مصرف آب در شبدر ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثرات کم آبياري و سطوح مختلف کود پتاسه بر عملکرد علوفه و کارآيي مصرف آب در شبدر ايراني :

تعداد صفحات:2

چکیده:

بهره وری آب کشاورزی از مهمترین موضوعاتی است که در سالهای اخیر مورد توجه جدی مجامع علمی آب و آبیاری قرار گرفته است . ( احسانی و همکاران ).1383 تنظیم و باز و بسته شدن روزنه های برگ، کنترل آب مصرفی، حفظ تعادل رطوبت و شادابی گیاه، کاهش آب مصرفی به ازاء هر واحد محصول تولیدی و ادامه کربن گیری در شرایط خشکی از نقشهای مؤثر پتاسیم در گیاه می باشد که باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر خشکی می گردند ( ملکوتی 1375). Saeedو همکاران 1997در یونجه نتیجه گرفتند چنانچه دور آبیاری از 7 به روز 14 روز برسد میزان محصول25 درصد کاهش خواهد یافت و رابطه بین ماده خشک و آب مصرفی یک تابع خطی میباشد . بررسیهایAmlid 1998 نشان می دهد مصرف 200 کیلو گرم در هکتار سولفات پتاسیم در شبدر قرمز منجر به افزایش عملکرد و وزن هزار دانه این محصول می گردد . Guobin و همکاران 1992 اثرات تنش آبی را برروی تولید پارامترهای رشد و روابط آب در دو گیاه شبدر و فالاریس در یک مرتع مخلوط مورد استفاده قرار داده و گزارش نمودند در شرایط بدون تنش تولید علوفه شبدر دو برابر علوفه تولیدی گیاه فالاریس می باشد . اما تحت تنش آبی 20 درصد اجزاء عملکرد و پارامترهای رشد در شبدر نسبت به گیاه فالاریس کاهش قابل ملاحظه ای می یابد . Piana و 1997 , pecetti تأثیر سه رژیم رطوبتی ( قطع آبیاری در اولین هفته گلدهی، قطع آبیاری در 10 تا 20 روز بعد از گلدهی و آبیاری مکرر در فصل گلدهی ) را بر روی عملکرد بذر 2 رقم شبدر برسیم (Seaton, Geralton) مورد بررسی قرار داده و گزارش نمودند تنش رطوبتی در مرحله گلدهی منجر به کاهش عملکرد بذر می گردد و این تأثیر در رقم Geralton نسبت به رقمSeatonکمتر می باشد در ضمن عملکرد بذر با آبیاری مکرر در فصل گلدهی کاهش پیدا می کند

لینک کمکی