مقاله بررسي تاثير رفتار هيدرومکانيکي بر پايداري توده سنگ درزه دار تکيه گاههاي سدهاي بتني قوس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله بررسي تاثير رفتار هيدرومکانيکي بر پايداري توده سنگ درزه دار تکيه گاههاي سدهاي بتني قوس :

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات:7

نویسنده(ها):

محمود یزدانی – استادیار بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
سعید یزدانی – کارشناس ارشد خاک و پی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
محمدتقی احمدی – استاد بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

یکی از مسائل مهم در انتخاب محل مناسب برای سدهای بتنی قوسـی بلنـد وجـود تکیـه گاههـای سنگی بـا مقاومـت و سـختی زیـاد اسـت . وجـود ناپیوسـتگیها در تـوده سـنگ و تـاثیرات مهـم
خصوصیات آنها و اندرکنش رفتار هیدرولیکی و مکانیکی توده سنگ درزه دار رفتاری پیچیـده از توده سنگ را بوجود می آورد . نگاهی به آمار شکست سدها نشان می دهد وجود ضعف در پی ایـن سدها یکی از مهمترین علل شکست اینگونه سدها میباشد . در این تحقیق با اسـتفاده از نـرم افـزارUDEC که برا ی مدلساز ی محیطها ی ناپیوسته تهیه شده است، پاسخ تکیـه گـاه سـدها ی قوسـ ی
بتنی تحت تاثیر رفتار هیدرومکانیکی توده سنگ مورد بررس ی قرارگرفت ه است . در این مطالعـه از سه شاخص ماکزیمم مقادیر لغزش، بازشدگ ی و دبی عبوری در م حـل ناپیوسـتگیها جهـت تخمـین ایمنی تکیه گاه سد استفاده می شود . نتایج نشان می دهـد کـه نادیـده انگاشـتن جریـان آب درون ناپیوستگیها منجر به درک نادرست از مکانیزم گسیختگی تکیهگاه سدهای بتنـی قوسـی خواهـد
شد . ضمن اینکه پدیده هیدرومکانیکی در فشارهای بالا برروی پایداری تک یـه گـاه اینگونـه سـدها تاثیرگذار است .

لینک کمکی