مقاله اثر تنش خشکي بر انتقال مجدد ماده خشک در ارقام گندم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثر تنش خشکي بر انتقال مجدد ماده خشک در ارقام گندم :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

سید مهدی میرطاهری – دانش آموخته کارشناسی ارشد
سید عطا اله سیادت – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

در یک آزمایش مزرعه ای انتقال مجدد ماده خشک در پنج رقم گندم در دو سطح تنش خشکی ملایم و شدید بعد از گرده افشانی و آبیاری کامل در مزرعه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (ملاثانی) مورد بررسی قرار گرفت . آزمایش به صورت کر ت های خرد شده درقالب طرح بلوک ها ی کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. فاکتور تنش متشکل از سه رژیم آبیاری به عنوان کرت های اصلی، تاثیر معنی داری بر روی میزان انتفال مجدد مواد فتوسنتزی از اندام هوایی به طرف دانه داشت . پنج رقم استفاده شده نیز به عنوان کرت های فرعی از لحاظ میزان انتقال مجدد اختلاف معنی داری داشتند . به طوری که ارقام وریناک و فلات از بیشترین انتقال مجدد مواد فتوسنتزی برخوردار بودند. رقم شعله با توجه به خصوصیات آن دارای کمترین مقدار انتقال مجدد بود. اثر متقابل فاکتور تنش خشکی و رقم نیز معنی دار شد. نتایج مشابهی نیز از لحاظ تاثیرات معنی دار فاکتورها ذکر شده و اثر متقابل آنها بر روی میزان فتوسنتز جاری مشاهده شد . نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ارقامی مثل شعله که دارای میزان انتقال مجدد ناچیزی هستند ، بیشترین وابستگی را به فتوسنتز جاری به منظور تولید دانه از خود نشان دادند.

لینک کمکی