مقاله اثر تنش خشکي بر جوانه زني و رشد گياهچه چند رقم کلزا (Brassica napus L.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثر تنش خشکي بر جوانه زني و رشد گياهچه چند رقم کلزا (Brassica napus L.) :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

رضا کامرانفر – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
ایرج امینی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
همت الله پیردشتی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حسین اندیشه – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

تنش های محیطی به ویژه تنش خشکی از مهم ترین عوامل کاهش و اختلال در مراحل مختلف رشد و نمو گیاهی به خصوص جوانه زنی در مناطق خشک و نیمه خشک است .این مطالعه به منظور بررسی تحمل ارقام مختلف کلزا به تنش خشکی در مرحله ج وانه زنی و رشد گیاهچه به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام شد . فاکتورهای این آزمایش شامل 3 رقم کلزا (Opera ،Okapi ،Slm046) و 4 سطح خشکی (صفر، 0/4-، 0/8-، 1/2- مگا پاسکال ) بودند. نتایج نشان داد که تنش خشکی اثرات معنی داری بر جوانه زنی ارقام کلزا داشتند . با افزایش شدت تنش، سرعت و درصد جوانه زنی ، طول ساقه چه و ریشه چه ، وزن خشک ساقه چه و ریشه چه کاهش یافت . بهترین صفت جهت ارزیابی تحمل ارقام کلزا به تنش خشکی در مرحله جوانه زنی، طول ساقه چه و متحمل ترین رقم در سطوح خشکی، رقم Slm046 بود.

لینک کمکی