مقاله اثرات ماندابي خاک بر برخي عناصر موجود در دانه ارقام گندم بهاره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثرات ماندابي خاک بر برخي عناصر موجود در دانه ارقام گندم بهاره :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات:2

نویسنده(ها):

محمداقبال قبادی – استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
عبدالمهدی بخشنده – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
حبیب اله نادیان – دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
مختار قبادی – استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

اگر چه کشور ایران دارای اقلیم خشک و نیمه خشک است اما هر ساله گندمزارهای زیادی تحت عوامل مختلف از جمله بارندگی بیش از حد، بالا آمدن آب رودخانه ها وسیلاب، آبیاری نادرست و شیب کم زمین دچار مشکل ماندابی می شوند . حالت ماندابی باعث می شود که فضای هوای خاک بوسیله آب پر شده و ریشه ها با کمبود اکسیژن برای تنفس مواجه گردند . در این شرایط تنفس بی هوازی صورت گرفته و در نتیجه تولید انرژی کاهش می یابد . کاهش تولید انرژی بصورت مستقیم و غیرمستقیم باعث کاهش جوانه زنی، رشد، فتوسنتز و جذب آب می گردد . همچنین وجود آب اضافی
در محیط ریشه باعث اختلالات یونی و تغذیه ای برای گیاه می گردد . نیتروژن در خاک بصورت آبشویی و دنیتریفیکاسیون از دست رفته، حلالیت پتاسیم، مس و روی اگر چه در شرایط احیایی افزایش می یابد ولی به دلیل صدماتی که به ریشه می رسد، جذب این عناصر با مشکل مواجه می گردد و غلضت عناصر میکرو مثل آهن و منگنز در محیط ریشه تا حد مسمومیت برای گیاه افزایش می یابد ] تایز و زایگر، . [ 1378 میزان مقاومت و یا سازگاری به شرایط کمبود اکسیژن به نوع گیاه، رقم، اندام گیاه، شروع دوره ماندابی، مدت ماندابی و دمای محیط بستگی دارد ] مالک و همکاران، . [ 2002 نتایج آزمایشاتی که اثرات ماندابی را بر گندم مورد بررسی قرار داده است، بین ارقام از نظر عملکرد دانه، تعداد پنجه، تعداد دانه و وزن دانه اختلاف معنی دار نشان داده است ] کولاکو و هاریسون، . [ 2002 همچنین گزارش شده است که مراحل اولیه رشد گندم حساستر از مراحل پایانی رشد به شرایط ماندابی است ] ستر و واترز، . [ 2003 کاهش رشد و عملکرد دانه نیز با افزایش مدت ماندابی بوسیله استینگر و فلر (1991) و مالک و همکاران (2002) گزارش شده است . این آزمایش نیز با هدف بررسی اثرات مدت های مختلف ماندابی در مراحل مختلف رشد در
ارقام گند م بهاره بر عناصر موجود در دانه گندم طراحی و اجرا گردید .

لینک کمکی