مقاله فشردگي اسپيني وکمينة پارامتر بهينهِ فشردگي اسپيني تحت تأثير چند هاميلتوني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله فشردگي اسپيني وکمينة پارامتر بهينهِ فشردگي اسپيني تحت تأثير چند هاميلتوني :

تعداد صفحات:5

چکیده:

با در نظر گرفتن یک حالت عمومی اسپینی، پارامتر فشردگی اسپینی بهینه را، بر اساس تعریف سورنسن، برای اسپینهای 1 تا 100 ، محاسبه مینماییم . همچنین عملگرهـای اسپینی رادر مختصات قطبی – کروی معرفی نموده و تحول زمانی آنها را تحت تأ ثیر سه نوع هامیلتونی غیر خطی، بررسی می کنیم . سپس با انتخاب یـک حالـت همـدوس اسپینی اولیه، با جهت گیری دلخواه فضایی؛ کمینه فشرد گی اسپینی را برای اسپینهای 1 تا 5 ، با استفاده از عملگرهای یاد شده، بهدست می آوریم . همچنین وابـستگی زمـانی پارامتر فشردگی و توزیع احتمال فضایی اسپینی را برای اسپین 5 مطالعه میکنیم .

لینک کمکی