مقاله بررسي نقش يون هاي آهن و نيکل دوپه شده به کاتاليست هاي نانو آناتاز ساپورت شده بر روي زئوليت در فرايند دگراداسيون رنگ هاي آزوي قهوه اي NG و زرد GX

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله بررسي نقش يون هاي آهن و نيکل دوپه شده به کاتاليست هاي نانو آناتاز ساپورت شده بر روي زئوليت در فرايند دگراداسيون رنگ هاي آزوي قهوه اي NG و زرد GX :

تعداد صفحات:7

چکیده:

در این پروژه سعی ما بر این بود تا بواسطه برخی استراتژیها همچـون -1 کـاهش سـایز نـانوذراتTiO2 توزیع و پراکنده سازی وسیع ذرات نیم رسانا از طریق ساپورت نمودن بر سطح زئولیت و -3 دوپه نمودن برخی یونهای فلـزی همچـونFe 3+ وNi 2+به شبکه کریستالی TiO2 ، فعالیت فتوکاتالیتیکی TiO2 را افـزایش داده و جـذب آن را بـه ناحیـه مرئـی بکـشانیم.سپس به منظور ارزیابی فعالیت کاتالیتیکی، به تخریب رنگ های آزوی قهوه ای NG و زرد GX در حضور کاتالیست های سنتز شده و در شرایط نور معمولی ( شرایط آزمایشگاه ) پرداختیم .

لینک کمکی