مقاله بررسي تخمين تنش هاي برجاي قائم و افقي در سنگ و ارائه راه کار تجربي مناسب 

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله بررسي تخمين تنش هاي برجاي قائم و افقي در سنگ و ارائه راه کار تجربي مناسب  :

تعداد صفحات:10

چکیده:

برآورد تنش برجای افقی متوسط havبه روش ثقلی، از ضریب پواسون و تنش بر جـای قائم v استفاده می شود . تنش برجای قائم v در هر عمقی از زیر سـطح زمـین، برابـر عمـق روباره Z ضربدر وزن مخصوص روباره است .Z آنالیز آماری تعداد 548 نتیجه آزمـایش وزن مخصوص از انواع سنگ ها نشان داد که وزن مخصوص متوسط آنها برابر 2,554 تن بر متـر مکعب و معادل 0,0253 مگا پاسگال بر متر است . این با گرادیان تنش قائم حاصل از نتایج برجا که برابر 0,027 مگا پاسگال بر متر ( بریدی و هوک [) 1] و 0,026 مگا پاسگال بر م تر ( اَرژنگ [)2] گـزارش شده است، نزدیک است . آنالیز آماری 396 نتیجه آزمایش مربوط به ضریب پواسون نشان داد که این ضر یب در همه حالات کوچکتر از 0,5 و به طور متوسط 0,19 اسـت . در نت یجـه نـسبت تـ نش برجای افقی متوسط به تنش برجای قـائم ) ) ) K=(/1- در همـه حـالات کـوچکتر از 1 و بـه طـور متوسط 0,25 اس ت . این در صورتی است که K حاصل از روش ها ی تجرب ی که مب ین اندازه گ یری های واقع ی تنش هستند در 94 درصد حالات بزرگتر از 1 و در نزد یک سطح زم ین تا بیش از 4 م ی رسد . این هشداری است که از روش ثقلی جهت تخمین تنش بر جای افقی استفاه نشود . بـه علـت نیاز به یک رابطه جامعی که از طریق آن بتوان K را به راحتی تخمین زد، کلیه گـروه هـای نتـا یج انداره گیری تنش برجا از کشور های مختلف تحلیل آماری شدند . رابطه ای کـه بـر کل یـ ه نتـا یج واقعی تطبیق دارد و به سادگی قابل کاربرد است، ارائه شد .

لینک کمکی