مقاله بررسي و پيشبيني حدنهايي تنش در نانولولههاي کربني تک لايه با بکارگيري شبکههاي عصبي مصنوعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي و پيشبيني حدنهايي تنش در نانولولههاي کربني تک لايه با بکارگيري شبکههاي عصبي مصنوعي :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

وحید امیرجهادی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی شکوه فر – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دراینمقاله با بکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی، حد نهایی تنش در نانولوله های کربنی مور د بررسی و پیش بینی قرار گرفت هاست . بـا توجـه بـه محدودیتهای مکانیکنیوتنی در ابعاد نانومتری، ابتدا مؤلفه های مؤثر بر حد نهاییتنش نانولوله کربنی با تأکید بر عوامل هندسی معادلات مکانیک مولکـولی مصالعه گردید . از قطرو زاویه پیچش حاصل از روش مذکور برای آموزش شبکه عصبیغیرخطی استفاده شد ودر نتیجه شبکه مطلـوب بـا مکـانیزم پـس – انتشارخطا شامل یک لایه پنهانی با ده نرون حاصل گردید . مقادیر پیش بینی شده با نتایج حاصل از آزمایش ات عملی و محاسبه تطابق بسیار خوبی داشـت ه ولذا از روش فوق با دقت بسیار بالایی برای پیشبینی سایرخواصمکانیکی نانولولههایکربنی با اشکال و تحتتأثیر عواملمختلف میتوان استفادهنمود

لینک کمکی