مقاله اثرتغييرکاربري اراضي بر کربن آلي و برخي خصوصيات فيزيکي خاک در اراضي مرتفع شمال ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثرتغييرکاربري اراضي بر کربن آلي و برخي خصوصيات فيزيکي خاک در اراضي مرتفع شمال ايران :

تعداد صفحات:2

چکیده:

تخریب اراضی مرتفع شمال رشته کوه البرز یکی از بزرگترین مشکلاتی است که تهدید کننده توسعه کشاورزی و امنیت غذایی در این منطقه و تبع آن در کل کشور میباشد . کربن آلی خاک به خاطر اثرات تعیینکننده بر خصوصیات فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی خاک مانند قدرت نگهداری آب و در دسترس قرار دادن آن، چرخه عناصر غذایی، رشد ریشه گیاه، شدت جریان گازها و حفاظت خاک نقش تعیین کنندهای بر پایداری کیفیت خاک، تولید محصول و کیفیت محیط زیست دارد 5] ، [.1 کشاورزی در اراضی مرتفع شیبدار و چرای بیش از حد، پایداری اکولوژیکی منابع زمینی، بخصوص ارتفاعات رشته کوه البرز را در معرض خطر قرار داده است . افت کربن آلی در اثر زراعت، بیشتر در ارتباط با تخریب خاکدانه های درشت میباشد که توزیع اندازه حفرات، همراه با وزن مخصوص ظاهری، خاکدانه سازی و پایداری آن از ویژگیهای مهم فیزیکی خاک هستند که میتوانند بشدت در اثر عملیات کشاورزی تحت تاثیر قرار گیرند 6] ، [.4 از طرفی چرای بیش از حد، جنگل تراش ی و افزایش فعالیتهای کشاورزی فشار قابل ملاحظهای بر اکوسیستمهای شکننده اراضی مرتفع خواهد داشت . به نظر میرسد ارزیابی ماده آلی و خصوصیات فیزیکی خاک در اثر تبدیل منابع طبیعی به
زمین های کشاورزی در تشخیص تغییرات اولیه در کیفیت خاک بسیار مهم باشد . هدف این مطالعه کمی کردن اثرات تغییر کاربری اراضی بر ماده آلی و خصوصیات خاک در اراضی مرتفع رشته کوه البرز میباشد

لینک کمکی