مقاله اثر تنش خشکي بر عملکرد و اجزا عملکرد دانه در ارقام کلزاي پائيزه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثر تنش خشکي بر عملکرد و اجزا عملکرد دانه در ارقام کلزاي پائيزه :

تعداد صفحات: 1

چکیده:

در این تحقیق اثر تنش خشکی در دو مرحله رویشی و دانه بندی روی عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه مورد مطالعه قرار گرفت . آزمایش در پاییز 1379 در مزرعه آموزشی پژوهشی دانشکده کشاورزی کرج با استفاده از طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل 3 رژیم رطوبتی : تنش در مرحله رویشی، تنش در مرحله پر شدن دانه و عدم تنش رطوبتی (تیمار شاهد ) و فاکتور فرعی عبارت از 4 رقم کلزای دو صفر پاییزه بود . علی رغم کاهش معنی دار عملکرد ماده خشک (20/35 درصد) و تعداد دانه در غلاف (7/06 درصد ) در تیمار تنش رویشی، کاهش معنی داری در عملکرد دانه و سایر اجزا عملکرد مشاهده نشد. ارقام Orient و SLM-046 از نظر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت اختلاف معنی داری نسبت به دو رقم دیگر نشان دادند . اما تنش در مرحله پر شدن دانه باعث کاهش معنی دار در تمام صفات به استثنای درصد روغن گردید. در این رژیم رطوبتی بیشترین (59/53 درصد) و کمترین (30/6 درصد) کاهش عملکرد دانه به ترتیب در ارقام SLM-046 و Okapi مشاهده گردید.

لینک کمکی