مقاله بررسي و مقايسه چگالي حالت الکتروني (DOS) ريز (نانو) ساختاري و توده اي (بالک) دزيمتر ترمولومينسانس کلسيم فلورايد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله بررسي و مقايسه چگالي حالت الکتروني (DOS) ريز (نانو) ساختاري و توده اي (بالک) دزيمتر ترمولومينسانس کلسيم فلورايد :

تعداد صفحات:7

چکیده:

در این پژوهش چگالی حالت الکترونی ماده دزیمتر ترمولومینانس کلسیم فلوراید در حالت بالک و نانویی توسط کد WIEN2k شبیه سازیشد و مشاهده شد که تغییرات بسیاری در اربیتالهای p,s هر اتم (کلسیم و فلوئور) و در نهایت در کل ترکیب به وجود آمده است. تغییر در چگالی الکترونهای موجود درمدارهای ظرفیت ور سانایی و الکترونهای مقید به هسته و قرار گرفتن الکترونها د رمداراتی که در حالت بالکقرار نداشتند و رسانا شدن ماده مورد تحقیق در ابعادنانویی از جمله تغییرات حاصل ازتغییر در ابعاد این ماده دزیمتر است که با توجه به منحنی درخشندگی حالتبالکی حاصل از جذب ناشی از چشمه 60Co و ارتباط آن با چگالی حالت الکترونی همان ابعاد می توان ایننتیجه را گرفت که در ابعاد نانو این ماده تقریبا به طور کل برای دزیمتری ترمولومینسانس مناسب نیست زیرا پیش بینی میشود قله های درخشندگی این ابعاد در ماهای بسیار زیادی و با شدت نوردهی کمتری مشاهده می شوند که برای دزیمتری مناسب نیستند.

لینک کمکی