مقاله اثردو نوع ماده آلي بر سينتيک واجذبي مس در دو خاک آهکي استان فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثردو نوع ماده آلي بر سينتيک واجذبي مس در دو خاک آهکي استان فارس :

تعداد صفحات:2

چکیده:

مس از جمله عناصر کم مصرف است که گیاه جهت رشد بهینه خود به آن احتیاج دارد . از آنجا که تحرک و پویایی مس در خاک ناچیز می باشد و به شدت جذب رس و مواد آلی می گردد، لذا خاک های آلی از نظر تثبیت مس از اولویت اول برخوردارند . نتایج کارهای انجام شده نشان می دهد که کمبود مس بیشتر در خاکهای آلی دیده می شود در آزمایشات بررسی سینتیکی واجذبی مس، از عوامل کمپلکس کننده مانند ای دی تی او دی تی پی ا یا سیترات سدیم برای واجذب فلزات از خاک استفاده شده است . از آنجا که ترکیبات کمپلکس کننده طبیعی نقش مهمی درحلالیت فلزات در خاک بازی می کنند، استفاده از مقادیر نسبتاً بالایی از این ترکیبات احتمالا برای تحریک واجذبی و در نتیجه افزایش میزان و سرعت واجذبی نسبت به آنچه تحت شرایط طبیعی خاک خواهد بود، موثر استتجمع فلز در محلول خاک و قابلیت استفاده بیولوژیکی آن به وسیله واکنش های جذب و واجذبی روی سطوح خاک کنترل می شود با توجه به اینکه کمبود مس در خاک های آهکی ایران گزارش شده است، ضرورت توجه به عوامل کنترل کننده قابلیت دسترسی مس نظیر فرایندهای جذب سطحی و واجذبی این فلز در خاک روشن حائز اهمیت است . از طرفی خاک های آهکی ایران معمولا از نظر مقدار ماده آلی فقیر می باشند و برخی از این خاک ها برای رسیدن به رشد مطلوب گیاه نیاز به مصرف کودهای مس دارندلذا هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر مواد آلی برسینتیک آزادسازی مس در زمان های مختلف توسط عصاره گیرهای دی تی پیاِ و بر میانگین ضرایب حاصل از معادله های مختلف سینتیکی مورد مطالعه می باشد .

لینک کمکی