مقاله اثر تنش خشکي بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام پائيزه گلرنگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر تنش خشکي بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام پائيزه گلرنگ :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

سید علی طباطبائی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی یزد
سید هاشم منتظری – کارشناس ارشد زراعت
امین آناقلی – عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
عباس زارعیان – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات ثبت، کنترل و گواهی بذر و نهال

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد واجزای عملکرد ارقام پائیزه گلرنگ ، آزمایشی در سال زراعی 86-85 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد . دور آبیاری به ع نوان فاکتور اصلی در سه سطح به ترتیب 7، 14 و 21 روز اعمال شد وفاکتور فرعی ارقام پائیزه گلرنگ سینا، گلدشت، پدیده و محلی اصفهان در چهار سطح بود. مقدار آب آبیاری ثابت و به میزان 3000 لیتر در هر کرت بود که برای اندازه گیری از کنتور استفاده گردید . نتایج آزمایش حاکی از اختلاف معنی دار عملکرد دانه در تیمارهای مختلف آبیاری بود . از میان اجزای عملکرد دانه ، وزن هزار دانه در تیمار 7 روز بیشترین مقدار راداشت و تیمارهای 14 روز و 21 روز در گروه بعدی قرار گرفتند. نتیجه کلی این آزمایش نشان داد که با اعمال آبیاری با دور 7 روز ارقام محلی اصفهان و پدیده بیشترین عملکرد دانه را دارند و برای شرایط آب و هوایی میبد و مشابه، مناسبتر می باشند.

لینک کمکی