مقاله بررسي واکنش پذيري -2 کلرو اتيل فنيل سولفيد با نانو ذرات اکسيد تيتانيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي واکنش پذيري -2 کلرو اتيل فنيل سولفيد با نانو ذرات اکسيد تيتانيم :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

علی مهریزاد – دانشگاه امام حسین ( ع ) – دانشکده علوم و مهندسی – گروه شیمی فیزیک – تهران
حسین فخرائیان – دانشگاه امام حسین ( ع ) – دانشکده علوم و مهندسی – گروه شیمی فیزیک – تهران
پروین غربانی – دانشگاه امام حسین ( ع ) – دانشکده علوم و مهندسی – گروه شیمی فیزیک – تهران

چکیده:

واکنشهای تخریبی -2کلرو اتیل فنیل سولفید با نانو ذرات اکسید تیتان یم در شرایط مختلف و با استفاده ازGC-MS و GC مورد بررسی قرار گرفت . واکنش های تخریبی روی سطح بسیار فعال نانو ذرات اکسید تیاتنیم موجب تشکیل -2 هیدروکسی اتیـل فنیل سولفید، -2 اتوکسی اتیل فنیل سولفید و وینیل فنیل سولفید شد . جهت بررسی بیشتر ، 6 نمونـه مختلـف شـامل نـان وذرات اکسید تیتانیم آناتاز خشک و مرطوب، روتیل خشک و مرطوب و ذرات اکسید تیتانیم غیر نانوی خشک و مرطـوب تحـت شـرایط مختلف ( مجاورت نور خورشید، تاریکی، پرتو ماورا ء بنفش و در (40°C مورد بررسی قرار گرفت و اثرحلال نیز روی آنها بررسی شد . نتایج نشان داد که بیشترین میزا ن تخریب -2 کلرو اتیل فنیل سولفید در دمای 40°C با آناتاز مرطوب، در تاریکی و بعد از یک هفته
رخ می دهد .

لینک کمکی