مقاله اثر تنش خشکي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه چهار رقم کنجد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثر تنش خشکي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه چهار رقم کنجد :

تعداد صفحات: 1

چکیده:

این تحقیق با هدف مطالعه اثر شرایط مختلف رطوبتی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کنجد در سال زراعی 1386 با استفاده از طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف آباد اجرا شد . تیمارهای آبیاری بر اساس میلی متر تبخیر تجمعی از تشت تبخیر کلاس A شامل سه سطح آبیاری پس از 75، 110 و 145 میلی متر (به ترتیب شاهد ، تنش متوسط و تنش شدید ) به عنوان فاکتور اصلی و چهار ژنوتیپ کنجد (اولتان، ورامین، یکتا و ناز تک شاخه ) به عنوان فاکتور فرعی بود . عملکرد دانه و برخی اجزای عملکرد شامل تعداد کپسو ل در بوته و تعداد دانه در کپسول به طور معنی داری تحت تاثیر تنش خشکی کاهش یافتند . در مجموع نتایح نشان داد تحت شرایط تنش خشکی عملکرد دانه کنجد متاثر از اجزایی نظیر تعداد کپسول در بوته و تعداد دانه در کپسول کاهش می یابد.

لینک کمکی