مقاله بررسي روش اجزاي پيش تثبيت در اجراي ايستگاه‌هاي مترو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي روش اجزاي پيش تثبيت در اجراي ايستگاه‌هاي مترو :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

محمدحسین صدقیانی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
سیدرضا طاهری – کارشناس ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

احداث ایستگاههای مترو به عنوان فضاهای زیرزمینی کم عمق بزرگ مقطع در منـاطق شـهری از اهمیت خاصی برخوردار می باشد . روش حفر و پوش، به عنوان روش متداول اجرای این فـ ضاها نیازمند اشغال موقت مناطق وسیعی در سطح شهر می باشد . لذا در مناطق پر تردد شهری، روش حفاری چند مرحله ای مقطع از زیرزمین می تواند به عنوان گزینه جایگزین مناسب استفاده گردد . از طرفی با نصب سیستم پیش تثبیت مناسب نظیر تاق ها و شمع های بتنـی قبـل از حفـ اری، اجـر ای قسمتهای بعدی ایمن تر انجام می شود . به دلیل ساختار سه بعدی ایستگاههای مترو، فرض کرنش صفحه ای باعث عدم دقت کافی می شود که در نتیجه بایـ ستی مـدل ی سـه بعـد ی مـورد اسـتفاده قرارگیرد . دراین مقاله، روند اجرایی ایستگاه متروی S1 مربوط به توسعه خط یک متروی تهـران به صورت سه بعدی با نرم افزار Plaxis 3D Tunnel بررسی می شود . برای بررسی تـاثیر اجـزا ی پیش تثبیت بتنی بر نتایج تحلیل، ابتدا یک حالت کلی مدنظر قرار گرفته که با تغییر مشخصات مورد ارزیابی قرار می گیرد .

لینک کمکی