مقاله اثر تنش خشکي بر عملکرد و برخي از اجزاي عملکرد در سويا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر تنش خشکي بر عملکرد و برخي از اجزاي عملکرد در سويا :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

زهرا نصیری شهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شاهد
آذر جهانیان – دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه تهران
محمد رضا چایی چی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات رشد رویشی و زایشی سویا رقم ویلیامز این آزمایش در شرایط گلخانه با اعمال 4 نظام مختلف آبیاری تیمار 1- آبیاری گلدان ها به طور دائم و حفظ رطوبت خاک در حد ظرفیت مزرعه ای (شاهد)، تیمار 2- آبیاری در زمان کاهش رطوبت خاک گلدان ها به %60 ظرفیت مزرعه ای، تیمار 3- آبیاری در زمان کاهش رطوبت خاک گلدان ها به 40 % ظرفیت مزرعه ای، تیمار 4 آبیاری در زمان کاهش رطوبت خا ک گلدان ها به 20 % ظرفیت مزرعه انجام گرفت. برای انجام این تحقیق از طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار استفاده گردید. نتایج نشان داد که با افزایش شدت تنش رطوبتی صفات ارتفاع بوته ، تعداد غلاف در بوته ، تعداد دانه در بوته از یک روند کاهشی تبعیت نمودند. همچنین نتیجه گیری شد که تنش خشکی به خصوص در مرحله رشد زایشی باعث کاهش شدید عملکرد دانه شد. رقم ویلیامز سویا در تیمارهای تنش متوسط ( 60 و 40 درصد) عملکرد دانه قابل قبولی ارائه نمود که مبین تحمل نسبی این رقم در شرایط نسبتا خشک می باشد.

لینک کمکی