مقاله اثر تنش خشکي در مراحل رشد زايشي بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام مختلف کلزا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثر تنش خشکي در مراحل رشد زايشي بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام مختلف کلزا :

تعداد صفحات: 1

چکیده:

این بررسی به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار در سال 1385 اجرا گردید . تیمارهای مورد بررسی شامل تنش خشکی که آبیاری معمول ، قطع آبیاری از مرحله ساقه دهی و قطع آبیاری از مرحله گلدهی و ارقام S.L.M046 ،Talaye ،Licord ،Okapi و Zarfam بودند . نتایج نشان داد که تأثیر تیمارهای فوق بر عملکرد بیولوژیک ، عملکرد دانه ، شاخص برداشت ، عملکرد روغن ، درصد روغن ، وزن هزار دانه تعداد ساقه فرعی ، ارتفاع گیاه ، تعداد خورجین ، طول خورجین و تعداد دانه در خورجین معنی دار بود . بیشترین عملکرد روغن در شرایط بدون تنش بود و بین ارقام مورد بررسی اختلاف معنی دار مش اهده نشد . بیشترین عملکرد روغن در شرایط تنش نیز مربوط به قطع آبیاری از مرحله گلدهی و ارقام Okapi، S.L.M046 و Talaye به دست آمد.

لینک کمکی