مقاله گذار فاز هم ساختار?-? در ترکيب fcc-Ce

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله گذار فاز هم ساختار?-? در ترکيب fcc-Ce :

تعداد صفحات:5

چکیده:

گذار فاز هم ساختار بلور سریم، که در دمای اتاق و در فشار 8 kbar رخ می دهد، با استفاده از تقریب شیب تعمیم یافته ) GGA) و نظریه نوارهای همبسته (LDA+U) بررسی شده است . طبق نتایج به دست آمده تقریبGGA به دست می دهد . این در حالی است که حجم تعادلی فاز حجم تعادلی را برای فاز فقطبعد از اعمال رهیافت LDA+U قابل باز تولید است . این نتیجه حاکی از سیار بودن الکترونهای 4 f در فاز و جایگزیده بودن آن در فاز می باشد . نتایج با تجربه و نتایج محاسباتی دیگران مقایسه و سازگاری قابل قبولی بین آنها مشاهده شده است . نتایج به دست آمده همان طور که نظریه گذار مات پیش بینی می کند، تصویر گذار الکترون 4 f به صورت سیار به جایگزیده در گذار - ، را تایید می کند .

لینک کمکی