مقاله اثر تنش خشکي و برخي عناصر کم مصرف بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت رقم (SC 704)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثر تنش خشکي و برخي عناصر کم مصرف بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت رقم (SC 704) :

تعداد صفحات: 1

چکیده:

به منظور ارزیابی عملکرد و اجزا عملکرد ذرت رقم KSC 704 تحت شرایط تنش خشکی و اثر برخی عناصر کم مصرف، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده نواری در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد کرج واقع در ماهدشت در سال زراعی 1386 انجام شد. در این آزمایش تنش خشکی در سه سطح 40% ، 60% و 75% تخلیه رطوبتی به عنوان فاکتوراصلی و عناصر میکرو در سه سطح بدون مصرف، 3 لیتردرهکتار، 5 لیتردرهکتار به فاکتور فرعی در نظر گرفته شد..در این آزمایش از کود Liberel با نام تجارتی BMX استفاده شد که ترکیبات آن شامل بر= 0/875% مولیبدن= 0/023% روی= 0/6% مس= 1/7% منگنز= 1/7% آهن= 3/35% بود. صفاتی مانند علکرد دانه، HI، بیوماس، وزن 1000 دانه ، دانه در ردیف ، دانه در بلال و ردیف در بلال اندازه گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان دادند که اثر تنش برای اکثر صفات معنی دار شد بطوریکه با افزایش تنش صفاتی نظیر عملکرد دانه ، شاخص برداشت ، تعداد دانه در ردیف ، ردیف در بلال ، تعداد دانه در بلال و وزن هزار دانه کاهش یافت . کمترین عملکرددانه مربوط به تیمار T3 با 200/57 گرم در متر مربع بود. اثر عناصر میکرو بر اکثر صفات معنی دار نشد، با این وجود روند کاهشی در اثر استعمال کود میکرو در تمام صفات مشاهده گردید.. اثرات متقابل بین تنش خشکی وعناصر میکرو بر عملکرد دانه و برخی از اجزای عملکرد دانه معنی دار بود.

لینک کمکی