مقاله اثر تنش خشکي و سطوح مختلف نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد کلزا (Brassica napus L.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثر تنش خشکي و سطوح مختلف نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد کلزا (Brassica napus L.) :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

عبدالرزاق دانش شهرکی – دانشجوی دکترای زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
عبدالمهدی بخشنده – عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
حبیب اله نادیان – عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
قدرت اله فتحی – عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش خشکی و میزان مصرف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 401 ، آزمایشی به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین در سال زراعی 85-84 اجرا شد. تنش خشکی در سه سطح بد ون تنش ، تنش ملایم و تنش شدید، در کرت اصلی و 4 سطح نیتروژن شامل 90، 140، 190 و 240 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در کرت فرعی قرار گرفتند . نتایج نشان داد که اثر تنش خشکی و نیتروژن بر عملکرد دانه و روغن معنی دار بود . بیشترین عملکرد دانه (3622/6 کیلوگرم در هکتار ) در شرایط بدون تنش به دست آمد و در تنش های خشکی ملایم و شدید نسبت به شرایط بدون تنش تعداد خورجین ها در واحد سطح و وزن هزار دانه به ترتیب 14 و 30/8 درصد کاهش یافت . با افزایش مصرف نیتروژن به علت افزایش تعداد خورجین در واحد سطح و وزن هزار دانه ، عملکرد دانه افز ایش یافت. درصد روغن دانه برخلاف درصد پروتئین ، با افزایش شدت تنش کاهش یافت. بیشترین میزان عملکرد دانه و عملکرد روغن با مصرف 190 کیلوگرم نیتروژن در شرایط بدون تنش، به ترتیب با میانگین 4060/5 و 1850/8 کیلوگرم در هکتار به دست آمد.

لینک کمکی