مقاله ارزيابي تأثير سيستم هاي مختلف شخم و بقاياي گياهي بر جمعيت کرم هاي خاکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله ارزيابي تأثير سيستم هاي مختلف شخم و بقاياي گياهي بر جمعيت کرم هاي خاکي :

تعداد صفحات:2

چکیده:

بسیاری از کشاورزان و محققین نقش کرمهای خاکی را در سلامت خاک، با اهمیت تلقی می کنند . عملیات شخم علاوه بر تعداد کرمها، ترکیب جمعیتی آنها در خاک را نیز تحت تأثیر قرار می دهد . نتایج تحقیقات مختلف نشان میدهند که اثرات مختلف خاک ورزی بر کرمهای خاکی بستگی به خصوصیات خاک، شرایط آب و هوایی، نوع عملیات خاک ورزی و مدیریت بقایا در خاک دارد، با این حال هنوز اطلاعات جامعی در این زمینه وجود ندارد (1972) Low .گزارش کرد که جمعیت کرمهای خاکی در بعضی مزارع انگلستان که به مدت 15 و 8 سال تحت شخم بوده اند، بترتیب 50 و 15 درصد نسبت به چمنزارهای شخم نخورده کمتر بوده است [.5] همچنین کرم هایی که از بقایای تجزیه شده گیاهان در خاک استفاده می کنند، بسرعت تکثیر می یابند Lofty و Edwards .[4]( 1985 Lee ((1969) نیز در گزارشات خود نشان دادند که شخم های مکرر باعث کاهش جمعیت کرم های خاکی شده اند [.2] طبق گزارش (1985 ) Lee ، کاهش تدریجی جمعیت کرم های خاکی پس از شخم های متوالی، در نتیجه تغییرات شرایط خاک، تخریب ساختمان خاکدانه ها و کاهش مقدار مواد آلی خاک بوده است [.4] بنابر این شخم خاک می تواند مستقیماً توسط عملیات مکانیکی و یا غیر مستقیم بواسطه تغییر شرایط خاک، بر جمعیت کرم های خاکی و سایر موجودات خاک اثر گذارد . در این آزمایش اثر شخم های مختلف و مدیریت بقایای گیاهی بر جمعیت کرم های خاک مورد بررسی قرار می گیرند .

لینک کمکی