مقاله اثر تنش خشکي و کود نيتروژن بر شاخص هاي فيزيولوژيک چهار رقم برنج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثر تنش خشکي و کود نيتروژن بر شاخص هاي فيزيولوژيک چهار رقم برنج :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

همت اله پیردشتی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
زین العابدین طهماسبی سروستانی – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی نصیری – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور- معاونت مازندران (آمل)
یوسف نیک نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی (آمل)

چکیده:

به منظور بررسی عکس العمل شاخص های رشد ارقام مختلف برنج تحت تنش خشکی آزمایش ی در دو سال زراعی 83-1382 در محل مؤسسه تحقیقات برنج کشور – معاونت مازندران (آمل ) اجراء گردید. طرح آماری مورد استفاده به صورت اسپلیت فاکتوریل با سه تکرار بود که در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا گردید . کرت های اصلی شامل تیمارهای تنش خشکی در 4 سطح غرقاب دا یم در طول فصل رشد (بدون تنش )، تنش در مرحله رویشی ، تنش در مرحله گلدهی و تنش در مرحله پر شدن دانه بود و ارقام در 4 سطح (شامل ارقام طارم محلی ، خزر، فجر ونعمت ) و کود نیتروژنی در 2 سطح ( 200 و 250 کیلوگرم کود اوره در هکتار ) به صورت فاکتوریل در کرت های فرعی قرار گ رفتند. نتایج نشان داد که در ارقام مورد آزمایش هنگامی که تنش خشکی در مرحله رویش اعمال شد تجمع ماده خشک کاهش یافته اما پس از رفع تنش مجدداً تجمع ماده خشک افزایش یافت اما نسبت به تیمار شاهد تجمع ماده خشک کمتری داشتند. همچنین در بین ارقام بیشترین شاخص سطح برگ مربوط به رقم نعمت و کمترین شاخص سطح برگ مربوط به رقم طارم بود . تیمارهای مختلف تنش خشکی موجب کاهش سطح برگ در تما می ارقام مورد استفاده شدند. بر اساس داده ها ی حاصله حداکثر مقدار سرعت رشد محصول برای رقم نعمت به میزان 32 گرم در متر مربع در روز در تیمار شاهد به د ست آمد و تیمارهای تنش خشکی در همه ارقام موجب کاهش معنی داری در سرعت رشد محصول شده و به نظر می رسد این کاهش در اثر کاهش سطح برگ و افزایش سرعت پیر شدن آنها ایجاد شده باشد.

لینک کمکی