مقاله ارزيابي تخمين رواناب با استفاده از مدل SWAT2000 در زير حوزه ونک از حوزه آبخيز کارون شمالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله ارزيابي تخمين رواناب با استفاده از مدل SWAT2000 در زير حوزه ونک از حوزه آبخيز کارون شمالي :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات:2

نویسنده(ها):

اعظمه ژاله – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه اصفهان
مجید افیونی – استاد گروه خاکشناسی دانشگاه اصفهان
احمد جلالیان – استاد گروه خاکشناسی دانشگاه اصفهان
کریم عباسپور – محقق EAWAG در سوئیس

چکیده:

فرسایش خاک یکی از مهم ترین مشکلات کشاورزی و منابع طبیعی در جهان است . فرسایش خاک در ایران بسیار شدید است . طبق تحقیق جلالیان و همکاران، متوسط فرسایش خاک در ایران 2500 تن برکیلومتر مربع در سال برآورد شده است که ًحدودا 4/3 برابر متوسط فرسایش جهانی و 20 تا 30 برابر حد قابل قبول فرسایش میباشد . همچنین اطلاعات و آمار موجود نشان میدهد که 59 درصد از 17 حوزه از حوزههای مورد مطالعه در ایران به شدت تخریب یافته اند [.1] هدف از این مطالعه شبیهسازی رواناب در حوزه ونک از زیرحوزههای کارون شمالی با استفاده از مدل SWAT2000 و واسنجی واعتبارسنجی آن با استفاده از برنامه SUFI-2 بود . SWAT یک مدل شبیه سازی پیوسته، مفهومی و طولانی مدت در مقیاس حوزهای است که بر اساس دوره زمانی روزانه طراحی شده است . این مدل اثر عملیات مدیریت اراضی را روی آب، خاک، رسوب و املاح در آبخیزهای پیچیده بزرگ با انواع مختلف خاک، استفاده اراضی و شرایط مدیریتی برای دورههای طولانی مدت تخمین میزند SUFI-2 [.4] یک برنامه مدلسازی برای انجام واسنجی و آنالیز عدم قطعیت است که در سال 2006 توسط عباسپور و همکاران توسعه یافته است [.3]

لینک کمکی