مقاله بررسي کاربرد شبکه‌هاي عصبي در پيش بيني ابعاد سنگ پس از انفجار 

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله بررسي کاربرد شبکه‌هاي عصبي در پيش بيني ابعاد سنگ پس از انفجار  :

تعداد صفحات:7

چکیده:

امروزه شبکه های عصبی ابزاری قدرتمند برای حل مسائل پیچیده از قبیل تخمین، تشخیص الگو و طبقهبندی انواع متغیرها هستند . در این مقاله با هدف پیشبینی ابعاد سنگ خرد شده پس از انفجار با استفاده از یک شبکه عصبی چند لایه با الگوریتم آموزش پس انتشار، ابتدا تواناییهای تئوری شبکه عصبی در تعیین میزان خردشدگی سنگ پس از انفجار بررسی شده است . سپس با بهرهگیری از شبکههای عصبی و با استفاده از نرمافزار Matlab ، مدلی ارائه شده که بتواند میزان خردشدگی سنگ پس از انفجار را تخمین بزند . در نهایت با استفاده از روشهای آنالیز تصویری و مدلهای تجربی پیشبینی خردایش از قبیل مدل لارسون، روزین – راملر و کازرم میزان دقت پیش – بینی مدل مورد ارزیابی قرار گرفته و اعتبارسنجی مدل نیز براساس میانگین مربعات خطا انجام شده است

لینک کمکی