مقاله اثر تنش رطوبت بر عملکرد دانه و کارآيي مصرف آب دو رقم ارزن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثر تنش رطوبت بر عملکرد دانه و کارآيي مصرف آب دو رقم ارزن :

تعداد صفحات: 1

چکیده:

به منظور بررسی اثرات رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب دو رقم ارزن آزمایش مزرعه ای در تابستان سال 1384 ، در ایستگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد اجرا گردید . این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتورها شامل آبیاری در سه سطح با ضرایب 0/4، 0/6 و 0/8 بر اساس مقدار تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A و رقم در دو سطح شامل ارزن معمولی رقم KCM3 و ارزن دم روباهی رقم KFM9 بود. هر واحد آزمایشی دارای چهار خط کاشت به طول پنج متر و فاصله خطوط پنجاه سانتی متر در نظر گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان دادندکه کلیه صفات مورد بررسی تحت تأثیر تنش کم آبی قرارگرفته اند . با اعمال تنش رطوبتی از ارتفاع نهایی گیاه و تعداد برگ کاسته شد . تیمار تنش آبی کم (ضریب 0/8 ) از نظر کلیه صفات کمی نسبت به تیمارهای تحت تنش دارای برتری بود . رژیم آبیاری تنش آبی کم (ضریب 0/8 ) دارای عملکرد دانه 2838 کیلوگرم در هکتار بود که در اثر تنش رطوبتی عملکرد دانه در رژیم های آبیاری با ضرایب 0/6 و 0/4 به ترتیب 430 و 348 کیلوگرم در هکتار کاهش نشان داد. با افزایش تنش رطوبتی عملکرد کاه نیز کاهش یافت. راندمان مصرف آب برای عملکرد بیولوژیکی عملکرد دانه و عملکرد کاه در رژیم آبیاری با تنش آبی کم (ضریب 0/8) و ارزن معمولی رقم KCM3 به ترتیب 2/28 و 0/75 و 1/33 کیلوگرم بر متر مکعب بود و با اعمال تنش رطوبتی افزایش پیدا کرد. بین دو رقم برای صفات عملکرد کاه و راندمان مصرف آب برای عملکرد دانه اختلاف معنی داری مشاهده شد.

لینک کمکی