مقاله محاسبات به روش نظريه DFT بر روي ساختار الکتروني ترکيبات بين فلزي Gd3T(Rh,Pd)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله محاسبات به روش نظريه DFT بر روي ساختار الکتروني ترکيبات بين فلزي Gd3T(Rh,Pd) :

تعداد صفحات:5

چکیده:

به منظور بررسی رفتار پیچیده ترکیب Gd3Pd نسبت به سایر ترکیبات Gd3T(T=Ni,Rh,Pd,Ir) برنامه Wien2k مورد استفاده قرار گرفته است . در این بررسی الکترونهای 4f- گادلنیوم به عنوان الکترونهای ظرفیت در نظر گرفته شده اند . نتایج حاصل از محاسبات به ویژه نتایج به دست آمده از فواصل بین اتمی نشان می دهند که : الف ) الکترونهای یون Gd- به درون تراز خالیd- گذاری انجام می دهند که این گذار به واسطه عدم وجود ممان مغناطیسی یونهایT- رخ می دهد . ب ) یک همبستگی قوی بین الکترونهای4f- گادلنیوم با الکترونهای d-فلز واسطه وجود دارد . ج ) به علت فاصله بین اتمی بزرگ موجود بین یونهای T-T و R-R برهمکنشمستقیمJT-T و JR-R قابل چشم پوشی است و به این ترتیب اصلی ترین بخش تبادل مربوط به اندرکنش JR-Tمی باشد
محاسبات انجام شده با تقریب GGA پیشنهاد می کنند که ساختار پیچیده ترکیب Gd3Pd که از نظام موجود در دیگر ترکیبات پیروی نمی کند ، پادفرومغناطیس می باشد و این با مطلب با سایر گزارشات ارائه شده در مورد این ترکیب همخوانی ندارد از اینرو مطالعات دقیق تر تجربی را متذکر می شود . از سوی دیگر محاسباتی که با روش مشابه بر روی ترکیبGd3Rhانجام گرفته است نشان دهنده پاد فرو بودن این ترکیب می باشد که با تجربه موافق می باشد

لینک کمکی