مقاله ارزيابي توان توليد اکسين و سيانيدهيدروژن در برخي از جدايههاي Flavobacterium

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله ارزيابي توان توليد اکسين و سيانيدهيدروژن در برخي از جدايههاي Flavobacterium :

تعداد صفحات:2

چکیده:

ریزوسفر به لایه نازکی از خاک اطراف ریشه اطلاق می شود که جامعه موجودات زنده آن ناحیه، از نظر کمی و کیفی تحت تاثیر فعالیت های حیاتی ریشه می باشند ] . [ Boven and Rovira,1999 باکتریهای موجود در این ناحیه به باکتری های ریزوسفری مفید، خنثی و یا مضر گروه بندی می شوند باکتری های ریزوسفری مفید از نظر نوع تماس فیزیکی با گیاه میزبان ممکن است همزیست و یا غیرهمزیست باشند . واژه باکتریهای محرک رشد گیاه(PGPR )که به طور مستقیم یا غیر مستقیم موجب بهبود رشد گیاه میزبان خود می شوند، برای باکتریهای مفیدغیرهمزیست عنوان میگردد ] [.Kloepper et al.,1989 باکتریهای جنس Flavobacterium یکی از انواع باکتریهایPGPR ذکر شده در منابع میباشند [ Bloemberg and Lugtenberg 2001 ] توانایی تولید اکسین و سیانید هیدروؤن از صفات مهم باکتریهای PGPR میباشد که در خصوص باکتریهای Flavobacterium اطلاعات بسیار اندکی گزارش شده است

لینک کمکی