مقاله محاسبه تئوري خواص الکتريکي واپتيکي زيرکونات باريم BaZrO3

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله محاسبه تئوري خواص الکتريکي واپتيکي زيرکونات باريم BaZrO3 :

تعداد صفحات:5

چکیده:

در این تخمین ویژگیهای الکترونی واپتیکی بلور مکعبی BaZro3 با استفاده از روش موج تخت تقویت شده خطی با پتانسیل کامـل FP- (LAPWو به کمک نرم افزار WIEN2Kمورد مطالعه قرار گرفته است . در این شیوه از تقریب چگالی موضعی LDAوتقریب شـیبتعمیم یافته GGA برای پتانسیل همبستگی – تبادلی استفاده شده است . ساختار نواری، چگالی حالتها، گاف انرژی و ضریب شکست وهدایت اپتیکی محاسبه شده و مورد بررسی قرار گرفته است . محاسبات نشان می دهد که این ترکیب یک عایق با گاف غیر مستقیم 3/2 ev است ومقدار ضریب شکست محاسبه شده 2/07 می باشد که با مقدار تجربی آن یعنی 2/13 قابل مقایسه است .

لینک کمکی