مقاله اثر تنش شوري بر جذب نيترات، رشد گياهچه و ميزان تجمع برخي ازعناصر در ارقام گندم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثر تنش شوري بر جذب نيترات، رشد گياهچه و ميزان تجمع برخي ازعناصر در ارقام گندم :

تعداد صفحات: 1

چکیده:

در این تحقیق تاثیرتنش شوری در جذب نیترا ت سه رقم گندم در محلول غذایی هوگلند مورد بررسی قرار گرفت . آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد . دو سطح تنش شوری (شاهد بدون شوری و شوری یک میلی مولار با استفاده از کلرور سدیم ) وسه رقم گندم (کاسکوژن، سای سونز و فینکان ) در محلول غذایی هوگلند حاوی یک میلی مولار نیترات (نیترات پتاسیم و نیترات کلسیم ) کشت گردید . میانگین سطح برگ هر بوته ، طول برگ ، طول ریشه ، تعداد برگهای زرد شده ، تعداد بو ته از بین رفته ، متوسط وزن خشک بوته ، وزن خشک ریشه ، نسبت ریشه به ساقه ، نسبت سدیم به پتاسیم و میزان جذب نیترات تعیین شد . نتایج نشان داد که بین شاهد و تنش شوری در برخی صفات تفاوت معنی دار آماری وجود دارد در حالیکه ارقام مورد آزما یش از لحاظ صفات فوق اختلافی نداشتند . در شرایط تنش شوری رقم گاسکوژن (با میانگین طول ریشه 15/7 سانتی متر ) بهتر از دو رقم دیگر بود . شوری سبب کاهش جذب نیترات گردید . بیشترین مقدار نسبت سدیم به پتاسیم در شرایط تنش به رقم سای سونز تعلق داشت و کمترین مقدار آن نیز در شرایط نرمال از همین رقم به دست آمد.

لینک کمکی