مقاله بررسيهاي ژئومکانيکي و طرحهاي بهسازي و تقويت توده سنگ پي برج آبگير سد دوستي                     

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله بررسيهاي ژئومکانيکي و طرحهاي بهسازي و تقويت توده سنگ پي برج آبگير سد دوستي                      :

تعداد صفحات:7

چکیده:

در این مقاله بررسیهای ژئومکانیکی انجام شده بر روی توده سنگ پی برج آبگیر سد دوستی و طرحهای بهسازی و تقویت آن، مورد بحث قرار میگیرد . سد خاکی دوستی، در شمال شرق ایران در
مرز کشورهای ایران و ترکمنستان احداث شده است . یکی از اهداف اصلی این سد تامین بخشی از آب شرب مصرفی شهر مشهد می باشد . آبگیری از مخزن سد، از طریق یک سازه مرتفع دارای دو
تراز آبگیری صورت می گیرد . بدلیل شرایط ویژه تشکیلات مارنی سازند آتامیر تشکیل دهنده توده سنگ پی برج آبگیر و همچنین اهمیت و حساسیت سازه برج آبگیر، آزمایشها و بررسی های ژئومکانیکی وسیعی بمنظور شناسائی دقیق تر توده سنگ پی و جهت حصول اطمینان از ظرفیت باربری و پایداری سازه در طول سالهای بهره برداری از آن انجام گرفته است . بدین منظور ضمنتجزیه و تحلیل بر روی خصوصیات ناپیوستگی های منطقه، نتایج حاصل از آزمون های آزمایشگاهی و برجا، شامل تعیین وزن مخصوص، مقاومت فشاری تک محوری، مدول الاستیسیته، شاخص وارفتگی، آزمایش های کشیدگی میل مهار و دیلاتومتری جهت تعیین پارامترهای ژئومکانیکی و تخمین ظرفیت باربری توده سنگ پی مورد بررسی واقع شده است . بمنظور بهسازی و تقویت توده سنگ پی، طرح های انکراژ و تزریق مورد بحث قرار می گیرد

لینک کمکی