مقاله اثر تنش شوري بر چند گونه يونجه يکساله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثر تنش شوري بر چند گونه يونجه يکساله :

تعداد صفحات: 1

چکیده:

جهت بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر گونه هایی از یونجه یکساله آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در گلخانه بخش زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام گرفت. گونه ها ی یونجه شامل M. minima ، Medicago rigidula و M. Radiata و سطوح شوری شامل 0/65 (شاهد)، 2، 4، 6 و 8 دسی زیمنس بر متر بود . برای هر گونه ، محلولهای شور کلرید سدیم از مرحله گیاهچه ای تا 10 درصد گلدهی (مرحله برداشت ) اعمال گردید . ارتفاع بوته ، وزن خشک اندام هوایی ، نسبت برگ به ساقه و درصد پروتئین شاخ ساره محاسبه شد . بطور کلی تنش شوری باعث کاهش ارتفاع بوته، وزن خشک شاخساره، نسبت برگ به ساقه و درصد پروتئین شاخساره شد. وزن خشک شاخساره بیشتر از سایر صفات تحت تاثیر تنش شوری قرار گرفت و در سطوح شوری بیشتر از 2 دسی زیمنس بر متر نسبت به تیمار شاهد کاهش معنی داری پیدا کرد. از بین گونه های مورد مطالعه گونه ی rigidula متحمل ترین و گونه ی radiata حساس ترین گونه نسبت به تنش شوری بوده اند. نتایج نشان داد که تحمل به تنش شوری با کاهش ارتفاع بوته، وزن خشک شاخساره، نسبت برگ به ساقه و درصد پروتئین شاخساره همراه است.

لینک کمکی