مقاله ارزيابي طبقهبندي بصري اشکال فرسايش حوزه آبخيز نوررود هراز در تصاوير PAN ماهوارة IRS-1D

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله ارزيابي طبقهبندي بصري اشکال فرسايش حوزه آبخيز نوررود هراز در تصاوير PAN ماهوارة IRS-1D :

تعداد صفحات:3

چکیده:

برای مبارزه با فرسایش، برآورد مقدار و شدت آن و شناسایی نقاط حساس به فرسایش الزامی بوده، در این راستا یکی از مهمترین پارامترهای مورد بررسی، وضعیت و موقعیت رخساره های فرسایشی موجود در سطح حوضه های مورد مطالعه می باشد ( عسگری، ).1378 به لحاظ شباهت محتوای مطالعات اشکال فرسایش خاک با ژئومرفولوژی، بی منطق نخواهد بود اگر، بررسی اشکال فرسایش را نوعی تهیه نقشه های ژئومرفولوژیکی بدانیم ( مورگان، ).1986 نقشه برداری زمینی روشی دقیق جهت تهیه نقشه های بزرگ مقیاس است که وقت گیر و هزینه بر بوده، برای سطوح محدود مناسب میباشد ( خیری، ).1383 از اینرو روشهای ارزانتر و سریعتر دیگری جهت تعیین تنوع فضایی فرسایش بویژه در کشورهای در حال توسعه مورد نیاز است ( کوک و دورکمپ، ).1993 استفاده از فناوری سنجش از دور و بکارگیری روشهای فتوگرامتری هوایی و ماهواره ای امکان تولید سریع نقشه و ایجاد موازنه بین زمان و هزینه را فراهم میسازد ( خیری، ).1383 در بررسی حاضر امکان طبقه بندی بصری اشکال فرسایش با استفاده از داده های ماهواره ای، تکنیک RS در نظر «حوضه» مترادف « حوزه آبخیز » مورد ارزیابی قرار گرفته است . لازم به ذکر است در سراسر این مقالهگرفته شد . بر این اساس حوزه آبخیز نوررود هراز مترادف حوضه نوررود هراز عنوان می گردد

لینک کمکی