مقاله محاسبه گشتاورلرزه اي و بزرگي گشتاوري زمين لرزه 6 فروردين 1386 بم با استفاده از داده هاي شتاب نگاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله محاسبه گشتاورلرزه اي و بزرگي گشتاوري زمين لرزه 6 فروردين 1386 بم با استفاده از داده هاي شتاب نگاري :

تعداد صفحات:5

چکیده:

به کمک داده های رقمی شتاب نگاری مرکز تحقیقات مسکن وشهرسازی نمودارهای شتاب، سرعت و جابجائی نسبت به زمان رسم، طیف فوریه شـتاب بـ ه کمـک نـرم افزارهای seismosignal و Sac با تصحیح خط مبنا و فیلتر میان گذر ترسیم، و پس از تصحیحات لازم فرکانس گوشه و قسمت تخت نمـودار تعیین شـد؛ با اسـتفاده از رابطه گشتاور لرزه ای، Mo ، و با استفاده از رابطه کانا موری، مقدار بزرگی گشتاوری ) ) Mw ایستگاههای شتابنگاری محاسبه گردید؛ پس از میانگین گیری برای گشتاور لرزه ای مقدارMo=3.6× 10 w ( dyne-cmو برای بزرگای گشتاوری مقدارMw=5 بدست آمد، که با نتایج محاسبات سایر روشها مطابقت و همخوانی دارد . وقوعزمینلرزه 6 فروردین و خردلرزه های پس از آن حاکی ازفعال بودن منطقه ازحیث لرزه خیزی است

لینک کمکی