مقاله محاسبه مقاومت مغناطيسي بزرگ در شير اسپيني با استفاده از فرماليسم کوبو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله محاسبه مقاومت مغناطيسي بزرگ در شير اسپيني با استفاده از فرماليسم کوبو :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

مریم تحفه – گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرشته اختری – گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،رجایی
مرتضی اصلانی نژاد – مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،

چکیده:

با استفاده از فرمالیسم کوبو، در یک شیر اسپینیF/N/F که در آن فرو مغناطیس و N فلز غیر مغناطیسی است، چگالی جریان الکتریکی و مقاومت مغناطیسی با استفاده از روش میدان الکتریکی موثر محاسبه گردیده است . این محاسبات نشان میدهند که مقدار مقاومت مغناطیسی بزرگ در این حالت افزایش یافته است . این محاسبات برای هندسه موسوم بهCPPیعنی برای حالتی که جریان الکتریکی عمود بر لایهها برقرار است، انجام شده است .

لینک کمکی