مقاله محاسبه مقاومت مغناطيسي بزرگ در شير اسپيني با استفاده از فرماليسم کوبو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله محاسبه مقاومت مغناطيسي بزرگ در شير اسپيني با استفاده از فرماليسم کوبو :

ایران 1386

تعداد صفحات:5

چکیده:

با استفاده از فرمالیسم کوبو، در یک شیر اسپینیF/N/F که در آن فرو مغناطیس و N فلز غیر مغناطیسی است، چگالی جریان الکتریکی و مقاومت مغناطیسی با استفاده از روش میدان الکتریکی موثر محاسبه گردیده است . این محاسبات نشان میدهند که مقدار مقاومت مغناطیسی بزرگ در این حالت افزایش یافته است . این محاسبات برای هندسه موسوم بهCPPیعنی برای حالتی که جریان الکتریکی عمود بر لایهها برقرار است، انجام شده است .

لینک کمکی