مقاله ارزيابي کارايي 11 تابع انتقالي خاک جهت برآورد منحني رطوبتي در برخي از خاکهاي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله ارزيابي کارايي 11 تابع انتقالي خاک جهت برآورد منحني رطوبتي در برخي از خاکهاي ايران :

تعداد صفحات:2

چکیده:

بیان کمی منحنی رطوبتی و هدایت آبی خاک برای مطالعه و مدلسازی حرکت آب و املاح در خاک اهمیت زیادی دارد . از آنجایی که اندازهگیری مستقیم این دو ویژگی پرهزینه و زمانبر است، استفاده از روشهای غیرمستقیم مانند توابع انتقالی خاک اجتنابناپذیر است . در این پژوهش کارایی 11 تابع انتقالی اشتقاق یافته در برآورد منحنی رطوبتی خاک مورد ارزیابی قرار گرفت . بنابراین پس از برداشت 40 نمونه خاک به صورت تصادفی از دشت کرج ، فراوانی نسبی ذرات، جرم ویژه ظاهری، درصد کربن آلی و آهک آنها اندازهگیری و منحنی رطوبتی نمونهها تعیین شد . سپس کارایی توابع با استفاده از آمارههای میانگین قدرمطلق میانگین خطا ) ) MAMD ، میانگین جذر انحرافات مربع شده (MRMSD ) ، میانگین ضریب همبستگی پیرسون(Mr )و مقدار استاندارد جذر انحرافات مربع شده ( SDRMSD )مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت . ارزیابی اولیه نشان داد، توابع وستن و همکاران (1999) دارای بهترین رتبه در برآورد منحنی رطوبتی بودهاند . اما از آنجایی که این توابع دارای شرایط محدودی میباشند، در ارزیابی نهایی توابع نقطهای نوع اول و دوم قربانی و همایی (2002) به عنوان بهترین توابع به منظور برآورد منحنی رطوبتی ، معرفی شدند

لینک کمکی