مقاله اثر تنش کم آبي بر عملکرد و مقدار نيتر وژن مضر در سه رقم چغندر قند در همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثر تنش کم آبي بر عملکرد و مقدار نيتر وژن مضر در سه رقم چغندر قند در همدان :

تعداد صفحات: 1

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثرات تنش کم آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی و نیتروژن مضر سه ر قم چغندرقند در همدان به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1386 انجام شد . تیمارهای تنش شامل قطع 1، 1/5 و 2 ماه آبیاری بعد از مرحله هشت برگی بوته ها در کنار تیمار شاهد (عدم قطع آبیاری ) در کرت های اصلی و سه رقم چغندر قند منوژ رم (25731، 25732 و 7112) در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که قطع یک ماهه آبیاری در همه ارقام در مقایسه با تیمار آبیاری کامل اثری بر عملکرد ریشه ، عملکرد شکر و عملکرد شکر سفید نداشت. همچنین در همه ارقام مقدار نیتروژن مضر تنها در تیمار قطع دو ماهه آبیاری افزایش یافت. در میان سه رقم چغندر قند، رقم 7112 در مقایسه با ارقام 25731 و 25732 نیتروژن مضر بالاتری داشت.

لینک کمکی