مقاله ارزيابي کاربرد کودهاي پتاسيمي در افزايش عملکرد انگور ديم رقم عسکري ( Vitis vinifera L. )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله ارزيابي کاربرد کودهاي پتاسيمي در افزايش عملکرد انگور ديم رقم عسکري ( Vitis vinifera L. ) :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات:2

نویسنده(ها):

محمدمهدی طهرانی – عضو هیئت علمی و رئیس بخش تغذیه موسسه تحقیقات خاک و آب
محمدسعید تدین – عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده:

در مناطق کشت دیم انگور، بوته های دارای پتاسیم کافی، به دلیل مقدار تبخیر و تعرق پایین تر، رطوبت کمتری را از دست می دهنداندازه گیری پتاسیم خاک به تنهایی معیار مناسبی برای ارزیابی وضعیت پتاسیم انگور و سایر گیاهان چند ساله نیستکاربرد پتاسیم در تاکستانهای دچار کمبود پتاسیم موجب افزایش قابل توجه جوانه های حاوی میوه از جوانه های خفته در انگور رقم بیدانه تامسون و موتانتهای آن می شودموهای دچار کمبود شدید پتاسیم دارای خوشه های کمتر و کوچکتر به همراه حبه های کوچک نا همسان می باشد . کمبود پتاسیم در انگور بی دانه رقم تامسون باعث می گردد تا بخشهای پایینی خوشه تا اواسط تابستان ریزش می یابند و منجر به ایجاد حبه های نابالغ و کشمشی شده تا زمان برداشت می شود . بیشتر تأثیر کمبود پتاسیم بر روی میوه به کاهش رشد و ریزش قبل از بلوغ برگها در انگور مربوط استدر سالهای خشک درصد بیشتری از نیاز پوشش گیاهی به ازت، پتاسیم و بویژه فسفر از ذخایر گیاهی تامین می شود . این مسئله منجر به تخلیه این عناصر غذایی در طی چند سال متوالی خشکسالی می شود . بیشترین میزان جذب پتاسیم از خاک بین مرحله شکوفه دهی و نرم شدن حبه های در انگور اتفاق می افتددر خاکهای آهکی کلسیم در رقابت با پتاسیم باعث کاهش میزان جذب پتاسیم می گرددکارایی مصرف پتاسیم در انگور از 50-100 درصد متفاوت است که این به دلیل تأثیر کاربرد اولیه پتاسیم در خاک می باشد . با کاربرد کود پتاسیم، مقداری از پتاسیم خاک نیز آزاد شده و برای محصول قابل دسترس استمعمولاً در شرایط کمبود متوسط پتاسیم انگور در کشت آبی مقادیر 0/5 تا 1/5 کیلوگرم سولفات پتاسیم به ازاء هر درخت استفاده می گردد . جاگزاری عمیقتر کود پتاسیمی در نوارهای متمرکز در نزدیکی درخت انگور توصیه می شود . کمبود پتاسیم ظرف مدت 5 تا 10 سال، بسته به شدت کمبود و مقدار مصرفی کود پتاسیمی، برطرف می گردد . پتاسیم می بایستی از اواخر پاییز تا اوایل بهار مصرف گردد . کود دهی پتاسیم می بایستی قبل از نرم شدن حبه ها veraison خاتمه یابد . پتاسیم معمولا به فرم کلرور پتاسیم برای انگور توصیه می شود و قراردادن کود در ناحیه ریشه های فعال توصیه می گردد

لینک کمکی