مقاله اثر تنش کم آبي بر عملکرد واجزاي عملکرد لوبيا چيتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر تنش کم آبي بر عملکرد واجزاي عملکرد لوبيا چيتي :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

علی اکبر بیات – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه بوعلی سینا همدان
علی سپهری – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
گودرز احمدوند – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
حمیدرضا دری – مربی پژوهشی ایستگاه ملی تحقیقات لوبیای خمین

چکیده:

به منظور تعیین اثر تنش کم آبی برعملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا چیتی، آزمایشی در سال 1386 در ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا در شهرستان خمین به صورت کرت های خردشده، درقالب بلوک های کامل تصاد فی، در سه تکرار اجرا گرد ید. کرت های اصل ی شامل سه تیمار آبیاری 60، 80 و 100 میلی متر تبخیر از طشتک تبخیر کلاس A و کرت های فرعی شامل نه ژنو تیپ لو بیا ( 6 لاین امید بخش COS16،KS21193،KS21191،KS21189،G14088،G01437 ، رقم TYLOR و دو رقم محلی خمین و تلاش) بودند. اثر تیمار آبیاری بر روی بیوماس، عملکرد دانه، تعداد غلاف در بوته، وزن صد دانه و شاخص برداشت در سطح یک درصد معنی دار بود، اما تعداد دانه در غلاف واکنشی به تیمارهای آبیاری نشان نداد. به طور کلی تیمار I1 (شصت میلی متر تبخیر از طشتک) بهترین رژیم آبیاری از لحاظ عملکرد و اجزای عملکرد تشخیص داده شد. هم چنین، ارقام Cos 16 و Tylor به ترتیب حساسیت کمتری به تیمارهای تنش از لحاظ عملکرد از خود نشان دادند.

لینک کمکی