مقاله ارزيابي کيفي ارتباط بين حضور و مساحت فرسايش خاک با کاربري اراضي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله ارزيابي کيفي ارتباط بين حضور و مساحت فرسايش خاک با کاربري اراضي :

تعداد صفحات:2

چکیده:

هر ساله میلیونها تن مواد جامد از سطح حوزههای آبخیز بوسیله آب و باد فرسوده و باعث تبدیل اراضی حاصلخیز به اراضی بایر میشود . روشهای متفاوتی برای ارزیابی نوع و شدت فرسایش خاک توسط محققین مختلف ارائه شده است . در این راستا Merzouk و (1998) Dhman و (2001) Kokh-Shrestha از عکسهای هوایی،تصاویر ماهوارهای و سامانه اطلاعات جغرافیایی برای تهیه نقشه پهنهبندی فرسایش استفاده کردند . همچنین Sadeghi(2005) استفاده از روش BLM و تصاویر ماهوارهای در تهیه نقشه فرسایش خاک را کارآ و دقیق ارزیابی نمود . صادقی و همکاران (1383) و صادقی و همکاران (1385) به بررسی صحرایی وضعیت فرسایش خاک به ترتیب در بخشی از حوزه آبخیز کسیلیان و زایندهرود مبادرت کردند . با توجه به بررسی سوابق، تحقیق حاضر در صدد مطالعه روند تغییرات پهنههای تحت پوشش فرسایشی سطحی , شیاری و آبکندی در یکی از زیر حوزه های آبخیز زاینده رود در استان اصفهان بوده است

لینک کمکی