مقاله اثر تنش گرما بر خصوصيات مرفولوژيکي و کارايي حرکت مجدد ارقام گندم در شرايط اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثر تنش گرما بر خصوصيات مرفولوژيکي و کارايي حرکت مجدد ارقام گندم در شرايط اهواز :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

الهام دورفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز
غلامعباس لطفعلی آینه – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان
امیر آیینه بند – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

سهم وزن دانه گندم از ذخائر ساقه در مناطق خشک احتمالا بیشتر به ذخایر موجود در ساقه وا بسته می باشد تا فتوسنتز جاری . زیرا تنش ها ی محیطی مانند خشکی و گرما سبب کاهش میزان آسیمیلاسیون می شود و در نتیجه نیاز به ذخایر ساقه برای پر شدن دانه ها افزایش می یابد. به منظور ارزیابی تاثیر ارتفاع، وزن و وزن مخصوص میان گره ها بر میزان تجمع و انتقال ذخایر سا قه، در سال زراعی 86-1385 پنج رقم گندم در آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (اهواز) مورد بررسی قرار گرفتند . تاریخ کاشت به عنوان فاکتور اصلی در دو سطح ، 4 آذر ماه (تاریخ کاشت بهینه ) و 17 دی ماه (تاریخ کاشت تنش زا دیرتر از مطلوب برای برخورداری مراحل فنولوژیکی با گرمای پایان فصل )، وارقام گندم به عنوان فاکتور فرعی بودند . تفاوت ارقام از نظر صفات وابسته به میان گره ها (ارتفاع ، وزن و وزن مخصوص)و تاثیراین صفات بر تجمع و انتقال ما ده خشک به فواصل هر 10 روز یکبار پس از گلدهی در هر تاریخ کاشت تعیین گردید . رابطه بین صفات میان گره ها و تجمع و انتقال ذخایر ساقه نیز تعیین شد . ارتفاع، وزن و وزن مخصوص میان گره ها تحت تاثیر تنش گرما کاهش یافت . بیشترین کاهش در ارتفاع، وزن و وزن مخصوص میان گره ها تحت شرایط تنش ، در میان گره های پایین دیده شد. میزان ماده خشک منتقل شده تحت شرایط تنش در پدانکل %24 ، در میان گره دوم 35 % و در میان گره های پایین 15 % کاهش یافت. کارایی انتقال ماده خشک در میان گره های پایین تحت شرایط تنش به طور متوسط %5 افزایش اما در میان گره اول و دوم به ترتیب 9 و 18 درصد کاهش یافت. فقط در ارقام وی 22 و داراب وی کارایی انتقال در همه قطعات ساقه اصلی در شرایط تنش نسبت به شرایط مطلوب بیشتر گردید.

لینک کمکی