مقاله ارزيابي کيفي تناسب اراضي براي محصولات زراعي مهم منطقه گرگر در استان خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله ارزيابي کيفي تناسب اراضي براي محصولات زراعي مهم منطقه گرگر در استان خوزستان :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات:2

نویسنده(ها):

پیوند پاپن – کارشناس ارشد خاکشناسی سازمان آب و برق خوزستان
محمد الباجی – کارشناس ارشد خاکشناسی سازمان آب و برق خوزستان
احمد لندی – استادیار و عضو هیات علمی گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

بشر همواره در اندیشه استفاده بهینه از منابع حیاتی خود بوده است خاک یکی از مهمترین منابع طبیعی و زیر بنای فعالیتهای کشاورزی است که حیات موجودات بستگی به نحوه بهره وری از آن دارد، به دلیل محدود بودن اراضی در تولید محصولات کشاورزی، بهره وری از آنها باید بر اساس توان و ظرفیت تولیدشان صورت گیردهدف ازمطالعات ارزیابی تناسب اراضی، استفاده مطلوب و پایدار از هر زمینی با بررسیهای فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی آن اراضی است و در نهایت اختصاص دادن اراضی به بهترین و در عین حال سودآورترین نوع کاربری استاین تحقیق با استفاده از مطالعات نیمه تفصیلی دقیق خاکشناسی گرگر انجام گرفته است و نتایج این تحقیق میتواند جنبه کاربردی برای کشاورزان منطقه پیدا کند . لذا تحقیق حاضر به منظور شناسائی خصوصیات فیزیکی و شیمیائی خاکهای منطقه و تعیین تناسب کیفی سریهای اراضی منطقه با استفاده از روش فائو برای کشت آبی محصولات زراعی مهم منطقه شامل گندم، جو، یونجه و ذرت دانه ای انجام شده است .

لینک کمکی