مقاله اثر تيمارهاي کم آبياري بر سرعت رشد دانه و طول موثر دوره پر شدن دانه ارقام گندم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثر تيمارهاي کم آبياري بر سرعت رشد دانه و طول موثر دوره پر شدن دانه ارقام گندم :

تعداد صفحات: 1

چکیده:

به منظور بررسی اثر تیمارهای کم آبیاری بر سرعت رشد و طول موثر دوره پر شدن دانه سه رقم گندم نان آزمایشی درسال زراعی 1385-1384 به صورت کرت های خرد شده ، با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا درآمد . کرت های اصلی شامل آبیاری پس از 70 ، 90 و 110 میلیمتر تبخیر تجمعی از تشک تبخیر کلاس آ و کرت های فرعی شامل ارقام گندم مهدوی، قدس و بککراس روشن بودند. تیمارهای آبیاری پس از 70 و 90 میلیمتر تبخیر تجمعی، از نظر سرعت رشد دانه و طول موثر دوره پر شدن دانه ، تفاوت معنی داری نداشتند . افزایش فاصله دو آبیاری از 90 به 110 میلیمتر تبخیر تجمعی، سبب کاهش معنی دار سرعت پر شدن دانه و طول موثر پر شدن دانه شد . ارقام تفاوت معنی داری در سرعت رشد دانه داشتند . ارقام بک کر اس روشن و قدس بترتیب دارای بیشترین و کمترین سرعت رشد دانه بودند. سرعت پر شدن دانه در مقایسه با طول موثر پر شدن دانه تأثیر بیشتری بر وزن دانه در ارقام گندم داشت. بنابراین ممکن است در شرایط آب و هوائی مشابه با انجام آبیاری بر اساس 90 میلیمتر تبخیر از تشک تبخیر کلاس آ، ضمن کاهش 22 درصد در مصرف آب آبیاری، وزن دانه هم تحت تأثیر قرار نگیرد.

لینک کمکی