مقاله اثر جايگذاري کودهاي فسفر به صورت نوار سطحي و عمقي بر عملکرد و اجزا عملکرد ذرت (Zea mays L. ) در شرايط آب و هوايي خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله اثر جايگذاري کودهاي فسفر به صورت نوار سطحي و عمقي بر عملکرد و اجزا عملکرد ذرت (Zea mays L. ) در شرايط آب و هوايي خوزستان :

تعداد صفحات: 1

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر جایگذاری کودهای فسفر به صورت نوارهای سطحی و عمقی بر عملکرد محصول ذرت آزمایشی در سال زراعی 86-1385 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان) به صورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید . تیمارهای مورد مطالعه در این آزمایش شامل مقادیر مختلف کودی ، صفر، 150 و 300 کیلوگرم در هکتار کود فسفر در کرتهای اصلی و نیز شیوه ی کود دهی به چهار روش ، کودپاشی و مخلوط کردن کود با دیسک تا عمق 10 سانتی متر پس از شخم ، کودکاری نواری در عمق های 10 و 20 سانتی متر و کودکاری نواری توام در اعماق 10 و 20 سانتیمتر مجاور ردیفهای کاشت، به عنوان کرتهای فرعی طراحی و به صورت دستی اجرا گردید . نتایج نشان داد که کودکاری نواری باعث افزایش 25/5 درصدی در عملکرد دا نه و 14 درصد در عملکرد بیولوژیکی ذرت نسبت به تیمار کودپاشی گردید . در حالیکه کودکاری در دو نوار (تیمار کودکاری توام در اعماق 10 و 20 سانتیمتر ) باعث افزایش 14/5 درصد در عملکرد دانه نسبت به یک نوار کود مصرفی گردید ، و تیمارهای کودپاشی و کودکاری در یک نوار در سه سطح کود فسفر معنی دار بوده است . علاوه براین تفاوت معنی داری در استفاده از کودکاری در یک یا دو نوار کود بر درصد سبزشدن، تعداد بلال در مترمربع و تعداد ردیف در بلال مشاهده نشد. بطور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از کودکاری در دو نوار با سطح کودی 150 کیلوگرم در هکتار مناسب ترین شیوه برای به دست آمدن حداکثر عملکرد دانه در هکتار بوده است.

لینک کمکی