مقاله ارزيابي مدل اروپايي محاسبه فرسايش خاک (EUROSEM) در بخشي از حوزه کارون شمالي در استان چهار محال و بختياري ( سوليجان )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله ارزيابي مدل اروپايي محاسبه فرسايش خاک (EUROSEM) در بخشي از حوزه کارون شمالي در استان چهار محال و بختياري ( سوليجان ) :

تعداد صفحات:2

چکیده:

فرسایش خاک یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی، کشاورزی و تولید غذا در جهان است [7 و 8] و امروزه یکیاز معضلات اساسی کشور ما می باشد [2] جهت اعمال فعالیت های مختلف برای کاهش فرسایش و رواناب، نیاز به آگاهی از عوامل موثر و میزان تأثیر آنها بر روی فرسایش و رواناب می باشد و از آنجا که تحقیق مذکور در صحرا و در منطقه ای انجام شده است که آمار و اطلاعات مربوط به دبی آب و رسوب وجود نداشت، نیاز به کاربرد تکنولوژی تخمین فرسایش برای برآورد شدت فرسایش خاک را الزامی می نمود . برای تخمین فرسایش در دهه های اخیر، مدل های تجربی ریاضی – فیزیکی زیادی توسعه پیدا کرده اند [6]
اساس تکنولوژی پیش بینی فرسایش این است که هر مدل فرسایشی باید اثر چهار فاکتور اقلیم، خاک، توپوگرافی و کاربرد اراضی را بر فرسایش خاک نشان دهد [.9] مدل EUROSEM ، یک مدل فرسایشی و دینامیکی گام به گام است که میزان رواناب، فرسایش و رسوب را در فرآیندهای شیاری و بین شیاری در باران های تک رخداد برای مزارع و حوضه های آبخیز کوچک مدل سازی می کند . این مدل با دریافت اطلاعاتی در قالب فایل های ورودی، اطلاعات مورد نیاز از قبیل کل رواناب، کل فرسایش، هیدروگراف رواناب و منحنی سنجه رسوب را در قالب فایل های خروجی به ما
می دهد [.4] اهداف زیر در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت :
1- ارزیابی مدل یوروسم در زیر حوزه آبخیز منطقه سولیجان در استان چهارمحال و بختیاری .
2- تخمین میزان فرسایش خالص و رسوب با استفاده از مدل یوروسم در زیر حوزه آبخیز منطقه سولیجان در استان چهارمحال و بختیاری .
-3 تهیههیدروگرافروانابو منحنیسنجهرسوبمنطقهموردمطالعهدر هر رخداد بارندگیبااستفاده از مدل EUROSEM

لینک کمکی